FeCl3 – Sắt III clorua

Sắt (III) clorua là công thức hoá học là FeCl3. Đây là một hợp chất vô cơ gồm sắt (Fe) và clorua (Cl).FeCl3 có một cấu trúc tinh thể tương đối bền với các phân tử FeCl3 tạo thành lưới lớn. FeCl3 cũng có thể tồn tại dưới dạng dung dịch, nơi ion sắt (III) và ion clorua tách riêng nhau.

FeCl2 15% - 30%