NaOCl – Javen 10%

NaOCl hay còn gọi là chất khử trùng Javen  –  hỗn hợp khí sục Cl2 dư vào dung dịch NaOH. Là một hỗn hợp được tạo thành bởi hai muối NaCl và NaClO khi sục khí Clo dư vào Natri Hydroxit. Sử dụng để tẩy trắng trong gia đình cũng như trong công nghiệp như: xử lý nước, làm chấy tẩy uế chuồng trại vệ sinh, tẩy trắng vải……