Acid Sulfuric H2SO4 | Việt Nam

Acid sunfuric hay H2SO4 là axit vô mạnh, bao gồm các nguyên tố lưu huỳnh, oxy và hydro. Chất lỏng không màu, không mùi, so sánh, và có khả năng tan trong nước, tạo ra phản ứng tỏa nhiệt.

HCl 32% - 35% lỏng Acid nitric – HNO3 68% Axit sulfuric H2SO4 10% – 98%